آشنایی با مرکز

مراکز نوآوري نقش مهمی در توسعه دانش بنیادي و در نهايت تبديل آن به ثروت ايفاء می کنند و موفقیت اين مراکز مستلزم پژوهش­هاي بنیادي و در نهايت همکاري مراکز دانشگاهی، دولت و صنعت در جهت طراحی محصولات جديدي است که براساس دستاوردهاي اين تحقیقات می توان آنها را به بازار عرضه کرد

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعت نفت متناسب با ویژگی جانمایی دانشکده­های این دانشگاه در موقعیت­های جغرافیایی متفاوت در محل چهار دانشکده این دانشگاه مستقر و فعال شده است که هریک دارای ساختار سازمانی مشخص و در کاملا هماهنگ با یکدیگر در ذیل ساختار معاونت پژوهش و فناوری می­باشند.

این مراکز به عنوان کانونی جهت شکوفایی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از طریق ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از کارآفرینان هیئت علمی، دانشجو و دانش­آموخته دانشگاهی در دانشگاه صنعت نفت، بستر مناسبی را جهت ایجاد فرصت­های شغلی مناسب از طریق تولید و توسعه محصولات مبتنی بر فناوری و نوآوری یا انتقال دانش فنی مورد نیاز صنعت نفت با قابلیت تجاری­ سازی توسط صاحبان ایده ­های مورد تائید فراهم می­ آورد

  • فراهم نمودن فضاي کار اشتراکی
  • تأمین سرمايه اولیه-دانشگاه
  • جذب سرمايه گذار- صندوق هاي نوآوري، سیستم بانکی، معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري، صنعت نفت و بخش هاي خصوصی
  • رائه مشاوره هاي مالکیت فکري
  • ارائه مشاوره هاي حقوقی
  • خدمات مشاوره، منتوري و مربیگري
  • رائه مشاوره هاي لزم براي بازاريابی محصولت و خدمات
  • رتباط با واحدهاي پژوهش و فناوري شرکت هاي وابسته به وزارت نفت- ارتباط با صنعت حوزه معاونت

رویکردها

با ظهور عصر ارتباطات و شتاب گرفتن فناوری های متأثر از آن، سیستم های قدیمی نوآوری دیگر جوابگوی نیازهای صنعت نفت در دنیا نمی ­باشند. به همین دلیل، شرکتهای بزرگ نفتی برای شتاب گرفتن در فضای دیجیتال امروزی، اقدام به تأسیس مراکز نوآوری نموده­اند. این مراکز فاصله بین دولت، صنعت و دانشگاه را کم کرده و موجب تولد و بقای شرکتهای دانشبنیان جهت تولید فناوری و ایجاد انگیزه برای نوآوری در علوم مختلف از طریق تبدیل علم به محصول تجاری می شود. به این ترتیب، مراکز نوآوری در حال ایجاد دنیایی هستند که بر پایه یک اکوسیستم متشکل از استارتاپ ها، سرمایه ­گذاران، شتابدهندگان و دانشگاهها فعالیت می کنند و برای بقا و توسعه، نیاز به تعاملات سازنده دارند. فعالیت این مراکز به گونه­ای است که از فضای مراکز صنعتی سنتی و بروکراسی حاکم دور بوده و هر روز در این مسیر گامهای بزرگی در راستای خلق و توسعه ایدههای برتر و فناورانه بر می دارند

مراکز نوآوري پلی بین مراکز دانشگاهی و مراکز رشد فناوري و کسب و کار ايجاد می کنند و نقش اساسی در آموزش کسب و کار به نیروهاي خلاق دانشگاهی و افزايش ضريب کارآفرينی میان فارغ التحصیلان دارد

در این راستا مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعت نفت (PUTIEC) با هدف حمایت و رشد ایده­های نوآوری و محصول محور متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور در چهار شهر آبادان، اهواز، تهران و محمودآباد در قالب یک مرکز منسجم و هماهنگ با رعایت اصول و مقررات ابلاغی وزارت عتف در خصوص این مراکز؛ در سال 1401تشکیل شده است.

این مرکز از دو دوره پیش شتابدهی (ترویجی و نوآوری) و شتابدهی (پیش­رشد، رشد و پسارشد) برخوردار است که تمامی استارتاپ ها پس از جذب و پذيرش براي تشکیل و ورود به بازار می­بايست از آنها گذر کنند و تمامی مراحل آنها را به طور کامل پشت سر بگذارند

1) دوره پیش‌شتابدهی: تیم هاي استاراپی جذب شده پس از استقرار در مرکز و طی کردن پروسه بررسی ايده ها و محتواي کسب و کاري مشخص، فضاي کار اشتراکی مختص به خود را خواهند داشت که به طور مستمر در محیطی مناسب فرآيند راه اندازي استارتاپ خود را آغاز کنند . حال، اين تیم ها وارد دوره هاي منتورشیپ میشوند که در دو بعد کسب و کاري و فنی انجام خواهد شد. در اين قسمت، مرکز از اساتید و منتور هايی مجرب در حوزه نوآوري استفاده میکند که با هدف انتقال کامل دانش به تیم ها صورت میپذيرد. در کنار اينها، دوره هاي آموزشی در اختیار استارتاپها قرار خواهد گرفت که شامل سرفصل هايی مانند طراحی مدل طراحی برنامه مالی و ارزش گذاري و تهیه فايل نهايی است. مزيت اين دوره هاي آموزشی براي استارتاپ ها اين خواهد بود که تمامی اعضاي آنان به طور کامل درگیر فرآيندهاي پیشبرد اصولی کسب و کار خود میشوند.

2) دوره شتابدهی: در دوره شتابدهی، تیم ها به طور مستمر از خدمات منتورشیپ در سطوح بالاتر از قبل بهره مند خواهند شد. از طرفی، در هر سر فصلی که نیاز به رفع اشکالات نهايی و بیشتر داشته باشند، دوره­هاي آموزشی مربوط به آنان ارائه میشود. تیم هايی که وارد فرآيند شتابدهی شده­اند، اين فرصت را دارند که در مدت زمان تعیین شده به طور دقیق تر و گسترده تري بر روي ايده و محصول اولیه خود فعالیت کنند. در طول اين زمان، استارتاپ ها فضاي مختص به خود را در مرکز خواهند داشت . پس از گذر از اين دوره، تیم ها به شبکه اي از سرمايه گذاران متصل خواهند شد که در صورت جذاب بودن استارتاپ براي سرمايه گذار، اين جذب سرمايه براي استارتاپ محقق می­شود.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0