مراکز نوآوری و کارآفرینی

(PUTIEC-Abadan) -1   پیوتیک آبادان

(PUTIEC-Ahvaz) -2 پیوتیک اهواز

(PUTIEC-Tehran) -3 پیوتیک تهران

(PUTIEC-Mahmood-Abad) -4  پیوتیک محمودآباد

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0