رویدادها

1- رویداد دانشجویی وی-کن (We Can)

این رویداد با هدف شناسايی، هدايت، رشد، شکوفايی و فراهم کردن زمينه های بهره مندی از توان دانشجويان و پژوهشگران مستعد حوزه‎‎های مرتبط با صنعت نفت، جهت حل مشکلات و چالشهای پيش روی اين صنعت، هدف کلی برگزاری چنين رویدادی است. کميتههای برگزارکننده­ در راستای نيل به اهداف بلندمدت خود از برگزاری اين رویداد تلاش خواهند نمود تا با معرفی گروه‎ها و طرحهای برتر به صنعت، پايههای رشد و توسعه صنايع نفت و گاز را با ايجاد تعامل مثبت علمی و صنعتی ميان دانشگاه و صنعت، هرچه بيشتر استوار نمايد. به طور خلاصه، اهداف تعیین شده این رویداد به شرح زير میباشد:

١.  تقويت ارتباط مؤثر و نتیجه‎ گرا ميان صنعت و دانشگاه

٢.  ایجاد بستر برای تشکیل و حمایت از استارتاپ‎های هدفمند در حوزه صنعت نفت

٣.  ایجاد بستر برای ورود و تقویت شرکت‎های دانش بنیان برای رفع نیاز‎های واقعی صنعت نفت

٤.  ترويج روحيه کارآفرينی و ايجاد پتانسيلهای نوآورانه در دانشجويان و پژوهشگران

٥.  هدايت استعدادها در مسير رشد و شکوفايی

٦.  ايجاد انگيزه بيشتر در اساتيد، مديران و برنامه ريزان برای بازنگری در برنامههای آموزشی و پژوهشی در جهت بهبود و اصلاح روشهای موجود

٧.  استفاده از تجارب علمی موفق کشورهای پيشرفته در امور پژوهش در حوزه نفت

۸.  ايجاد انگيزه در صنعتگران جهت سرمايه گذاری در عرصههای بومی

۹.  ايجاد شرايط لازم برای عملی نمودن تحقيقات کاربردی

١۰.  فراهم نمودن بستری مناسب برای ايجاد يک زنجيره کامل از شکل گيری ايده تا توليد محصول

١١.  گسترش تعامل بين دانشجويان، پژوهشگران و صنعتگران داخلی و بين المللی

١٢.  ترويج فرهنگ مناسب برای ايجاد رقابتهای سالم

 

2- ایده شو دانشجویی

ايده شو، رويدادي است که در آن، دانشجويان توانمندهاي خود را در ايده پردازي، بیان ايده و انتقال آن در ارتباط

با يک مسئله به ديگران محک میزنند؛ در واقع، ایدهشوها رویدادهایی برای کارآفرینی هستند که دانشجويان، اين فرصت را پیدا میکنند تا در محیطی دوستانه به بیان ايدههاي نوآورانه خود بپردازند و در جريان اين رويداد، دانشجويان هم ايدهپردازي و هم نحوه تشريح ايده خود را میآموزند و از طرفی، ايده هايشان براي راهاندازي يک کسب و کار نوپا را در معرض نقد قرار میدهند.

در اين رويداد، از میان ايده هاي دريافت شده طی سه مرحله داوري، ابتدا تعدادي ايده انتخاب و سپس از بین آنها چندين ايده برتر جهت ارائه حضوري در اختتامیه اين رويداد برگزيده خواهند شد که در نهايت، پس از ارائه

حضوري، ايدههاي برتر معرفی میشوند و جوايزي به برگزيدگان اين رويداد، اهداء خواهد شد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0