اهم وظایف

   
  • 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهش و فناوری دانشگاه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه های مربوطه
  • 2. برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی
  • 3. اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پزوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
  • 4. توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
  • 5. کنترل و نظارت بر فرآیند پژوهشی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروزه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
  • 6. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
  • 7. برقراری ارتباط با موسسات و مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی به منظور توسعه همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
  • 8. همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها ی علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
  • 9. همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
  • 10. برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعات داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب
  • 11. تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژ<هش و فناوری دانشگاه
  • 12. بررسی و ارزیابی اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی، برای طرح در هیات رییسه دانشگاه

   

   

   

   

   


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0