رشته های تحصیلی دانشگاه[cls=branch-style]
  ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشته تحصیلی مقاطع تحصیلی معرفی رشتهمشاهده جزییات
  1دانشکده نفت آبادانمهندسی ایمنی و بازرسی فنی کارشناسی
  2دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمیکارشناسی
  3دانشکده نفت آبادانمهندسی نفتکارشناسی
  4دانشکده نفت آبادانمهندسی مکانیککارشناسی
  5دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمی- HSEکارشناسی ارشد
  6دانشکده نفت آبادانمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی ارشد
  7دانشکده نفت آبادانمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
  8دانشکده نفت آبادانمهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریاییکارشناسی ارشد
  9دانشکده نفت آبادانمهندسی مکانیک - نگهداری و پایش تجهیزاتکارشناسی ارشد
  10دانشکده نفت آبادانمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
  11دانشکده نفت آبادانمهندسی بازرسی فنیکارشناسی ارشد
  12دانشکده نفت تهرانحسابداری کارشناسی
  13دانشکده نفت تهرانمالی- تامین مالی و سرمایه‌گذاری در نفت و گازکارشناسی ارشد
  14دانشکده نفت تهرانحقوق نفت و گازکارشناسی ارشد
  15دانشکده نفت تهراناقتصاد نفت و گازکارشناسی ارشد
  16دانشکده نفت تهرانمدیریت مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد
  17دانشکده نفت تهرانمهندسی صنایع- مدیریت پروژهکارشناسی ارشد
  18دانشکده نفت اهوازمهندسی برقکارشناسی
  19دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت- بهره‌برداریکارشناسی ارشد
  20دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت- مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد
  21دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت- حفاریکارشناسی ارشد
  22دانشکده نفت اهوازمهندسی فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد
  23دانشکده نفت اهوازمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی ارشد
  24دانشکده نفت اهوازمهندسی نفتدکتری
  25دانشکده نفت اهوازمهندسی نفتکارشناسی
  26دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی- پدیده‌های انتقال و فرآیندهای جداسازیدکتری
  27دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمیکارشناسی


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0