پایگاه های منابع علمی

 

بانک اطلاعات منابع و نشریات علمی

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)
پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)
مجله های علمی الکترونیکی (Scientific e-Journals)
مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)
کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)
پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0