اگر ما
  • شـــاکــــر
  • بـــــــــروز
  • خیرخواه
بوديم،
آنگاه ميتوانيم
  • مــفیــــــد
  • خدمتگزار
  • موثــــــــــر
باشيم.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0