ردیف        آیین نامه و مقررات فرم های اجرایی مربوطه
  آیین نامه های داخلی  
1 پرداخت حق التالیف و حق الترجمه کتب PDF
  آیین نامه گرنت دانشگاه صنعت نفت PDF
  دستورالعمل پرداخت حق الزحمه مدرسین PDF
  فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی PDF
  دستورالعمل بکارگیری نخبه وظیفه در دانشگاه صنعت نفت PDF
  آیین نامه های وزات علوم و ...  
2 آیین نامه پذیرش پسا دکتری PDF
  فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی PDF
  آخرین شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج دانشجویان دکتری PDF

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0